Habarlaryň arhiwi ()

Türkmenistanyň we Pakistanyň bilermenleri TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň şertlerini awgust aýynda işläp tamamlarlar

Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň we Pakistanyň bilermenleriniň duşuşygy meýilleşdirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň pakistan böleginiň gurluşygynyň mehanizmlerine garalyp geçiler we şertleri işlenip tamamlanar. Bu barada Radio Pakistan habar berýär. Şeýle hem bellenilişi ýaly, gurluşyga badalga bermek dabarasyny 2019-njy ýylyň oktýabrynda Belujistan welaýatynyň Çaman şäherinde geçirmek meýilleşdirilýär. Radio Pakistan bilen söhbetdeşlikde bu ýurduň nebitgaz edarasynyň ýokary...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan, Panamadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Gonkongdan, Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, awtobenzini, dizel ýangyjyny satyn aldylar. Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Karbamid (“Türkmenhimiýa” döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň öňünde ileri tutulýan wezipeleri kesgitledi

5-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «Türkmennebit» we «Türkmengaz» döwlet konsernleriniň hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň we Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik düzümleriniň işiniň netijeliligini...

2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp haklarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar

2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde gol çekdi. Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 870 manat möçberde bellenildi. Zähmet haklaryny ýokarlandyrmagy...

Birinji ýarym ýyllygyň jemleri boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,2 göterim ösdi

Milli ykdysadyýetimiziň käbir pudaklarynda önüm öndürmek we hyzmatlary etmek boýunça gowy netijeler gazanyldy. Bu bolsa, jemi içerki önümiň ösüşini 6,2 göterime ýetirmäge mümkinçilik berdi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanyp geçirilen hökümet mejlisinde belledi. Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem içerki syýasatymyz barada aýdyp, ýurdumyzda ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz...

Türkmenistan Hazar innowasion tehnologiýalar sergisine taýýarlyk görýär

2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Awazada Hazar innowasion tehnologiýalar sergisini geçirmek meýilleşdirilýär, diýip «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Sergini Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurnaýar. Bu çäre şu ýylyň 12-nji awgustynda geçirilmegi meýilleşdirilen Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýär. Serginiň çäklerinde Azerbaýjanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň we Eýranyň milli diwarlyklaryny görkezmek, «Demirgazyk-Gündogar» we «Günbatar-Gündogar» halkara ulag geçelgeleri boýunça ýükleriň gatnawyny...

Türkmenistan we Polşa ýokary derejede duşuşyklary geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

4-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesinde geçirilen türkmen-polýak syýasy geňeşmeleriniň barşynda türkmen-polýak gatnaşyklarynyň ösüş mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Polşa Respublikasynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen bu ýurduň Daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretarynyň orunbasary Marçin Prjidaç ýolbaşçylyk etdi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň başynda taraplar türkmen-polýak gatnaşyklarynyň...

«Türkmenistanyň nebiti we gazy 2019» forumy iri pudak kompaniýalarynyň top-menejerlerini ýygnar

Aşgabatda 22-23-nji oktýabrda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2019» ХХIV halkara maslahatyna dünýäniň iri nebitgaz kompaniýalarynyň top-menejerleri gatnaşmagy meýilleşdirýär. Bu forumy «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen bilelikde «Türkmennebit» döwlet konserni gurnaýar. CNPC, Dragon Oil, Petronas, Shell, Eni, NAPECO, Hyundai, Gazprom, Buried Hill, BP, Socar kompaniýalary Aşgabada öz wekillerini ibererler. Her ýyl geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy» pudaklaýyn...

Kärdeşler arkalaşyklary EKO-93 benzinini öndürýän zawodyň işe girizilmeginiň möhüm ekologik ähmiýetini bellediler

Düýn Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň maslahatlar zalynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygar astynda maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar. Bu çäre Ahal welaýatynda gurlan tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň — häzirki zaman senagat toplumynyň açylyş dabarasyna bagyşlandy. Duşuşygyň başynda Kärdeşler arkalaşygynyň başlygy täze zawodyň işe girizilmegi mynasybetli gutlag sözüni aýtdy. Bu möhüm maýa goýum...

«Türkmengaz» gazhimiýa ulgamynda täze taslamalary hödürledi

Ýakyn ýyllarda Türkmenistanda gazhimiýa ulgamynda birnäçe täze taslamalary durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär. Bu taslamalar «Arçabil» myhmanhanasynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 12-nji awgustda geçiriljek Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp geçirilen halkara media-forumyň çäklerinde hödürlenildi. Media-foruma Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri, syýasatşynaslar, şeýle hem žurnalistika hünäriniň talyplary gatnaşdylar. «Türkmengaz» döwlet konserniniň...

TAP konsorsiumy Ýewropa täze gaz iberijileri çekmek üçin market-testlere başlady

Transadriatik (TAP) turba geçirijisini gurmak boýunça konsorsium tebigy gaz iberijilerde turba geçirijiniň kuwwatyna gyzyklanma döretmek hem-de has soňrakky tapgyrlarda TAP turba geçirijisini mümkin bolan täze kuwwatlyklar bilen üpjün etmek üçin market-testlere başlady. Bu barada Trend TAP Ag konsorsiumyna salgylanyp habar berýär. Market-test iki tapgyrda geçiriler: birinji tapgyr 2019-njy ýylyň 1-nji iýulyndan başlandy, ikinji tapgyr 2020-nji ýylyň...

OPEC däl döwletler ylalaşygyň möhletini 9 aýlyk uzaltmaga goşuldylar

OPEC-iň düzümine girmeýän nebit çykarýan döwletler Hyzmatdaşlyk hakynda uzakmöhletleýin hartiýany oňladylar, diýip RF-iň energetika ministri Aleksandr Nowak habar berdi. Bu barada Interfaks belleýär. «Hartiýa biziň geljekki korporasiýamyzyň binýady bolmalydyr» - diýip ol belledi. Nowak OPEC+ wekillerine ony kabul etmek üçin el galdyrmak arkaly ses bermegi teklip etdi. çözgüt biragyzdan kabul edildi. Saud Arabystanynyň energetika ministri Halid...

Owadandepedäki GTG zawodynyň öndüren benzini Owganystana ýetirildi

Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawoddan iberilen ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry Owganystanyň çägindäki Akina demir ýol bekedine baryp ýetdi. Ozal habar berlişi ýaly, 28-nji iýunda Ahal welaýatynyň çäginde tebigy gazdan benzin öndürýän täze innowasiýa – senagat toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşan pursatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow demir ýol we awtoulag bilen Owganystan...

Gurbanguly Berdimuhamedow Sindzo Abe iberen hatynda Ýaponiýa baryp görjekdigini aýtdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda tebigy gazdan benzin öndürýän täze kärhananyň açylmagy mynasybetli Ýaponiýanyň premýer-ministri Sindzo Abeniň iberen gutlagyna jogap hatynda ýapon tarapynyň çakylygy boýunça Imperator Naruhitonyň tagta çykmagy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin günüň dogýan ýurdy — Ýaponiýa baryp görjekdigini habar berdi. Mälim bolşy ýaly, Ahal welaýatynda gurlan we dünýäde ilkinji zawod bolan täze senagat toplumynyň açylyş...

Türkmenistanyň AÝGB-larynda EURO-5 ölçeglerine laýyk gelýän EСО-93 gaz benzini peýda bolar

Türkmenistanyň awtoulaglara ýangyç-guýujy beketleriniň birnäçesine EURO-5 ölçeglerine laýyk gelýän EСО-93 gaz benzini ýaýradylyp başlandy. Bu önüm 28-nji oýunda Ahal welaýatynda işe girizlen tebigy gazdan sintetiki benzin öndürmek boýunça zawodda öndürilip başlandy. EСО-93 benzininiň 1 litriniň bahasy 2 manat. Ol ýurdumyzda satylyp gelinýän A-95, A-92 we A-80 benzinlerinden gymmat. Awtoulagyndan bölünip çykýan uglerod oksidiniň möçberiniň bellenen kadalara...

2014