Habarlaryň arhiwi ()

Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça birnäçe teklipler kabul edildi

11— 12-nji awgustda Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde geçirilen birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşyjylar «Hazarýaka döwletleriň ykdysadyýetleriniň energetika, senagat, ulag, söwda we beýleki pudaklaryna maýa goýumlaryny çekmegi hem-de innowasiýalary höweslendirmegi» teklip etdiler. Bu teklip Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça kabul edilen başlyklygyň Beýannamasynda bellenildi. Resminamada şeýle hem Hazar sebitiniň halkara ykdysady giňişligine mundan beýläk-de işjeň goşulyşmak maksady...

Ýewropa we Hytaý kompaniýalarynyň konsorsiumy Hazarüsti gaz geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär

«Edison Technologies GmbH», «MMEC Mannesmann GmbH», «Air Liquide Global E&C Solutions» Ýewropa kompaniýalaryndan we Hytaýyň «SINOPEC Engineering Group» kompaniýasyndan ybarat bolan konsorsium hazarüsti gaz geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär. Bu taslamany amala aşyrmaga taýýardygy hakynda konsorsiumyň wekilleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow we Türkmenistanyň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew bilen duşuşygynda bellenilip geçildi. Hususan-da, konsorsium...

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde «Hazar deňzi: halkara ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň bähbidine» atly halkara maslahaty geçirildi, oňa Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Forumyň gün tertibi kenarýaka ýurtlaryň hem-de gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň netijeli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek bilen bagly möhüm meseleleriň giň toparyny öz içine aldy. Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlary mähirli mübärekläp, birinji...

Türkmenbaşy şäherinde Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergi geçirildi

Türkmenbaşy şäherinde birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergi geçirildi. Ägirt uly çäre Hazarýaka döwletleriň we olaryň hyzmatdaşlarynyň ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda gazananlaryny we bar bolan mümkinçiliklerini giňden görkezmäge ýardam berer. Bu giň gerimli gözden geçiriliş iň täze tehnologik işläp taýýarlamalary peýdalanmak boýunça işjeň tejribe alyşmak,...

«Berkarar» myhmanhanasynda halkara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy

«Berkarar» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Hazarýaka ýurtlaryň işewür toparlarynyň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň gün tertibine halkara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň, sebitiň döwletleriniň dürli ulgamlaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny we tehnologiýalary çekmegiň geljegi uly bilelikdäki taslamalary ara alyp maslahatlaşmagyň möhüm meseleleri girizildi. Şeýlelikde, bölümçeleriň biri nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge, onuň ugurlaryna we geljegine bagyşlanyldy. Onuň mejlisine «Türkmengaz» döwlet konserniniň, «Petronas»...

Türkmenistanyň Prezidenti täze binalaryň we Awazany ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ugrady. Howa menzilinden Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna tarap ugur aldy we ýolugra bu ajaýyp künjekde dynç almak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Türkmen Lideriniň tabşyrygyna laýyklykda, bu ýerde dynç alýanlara hödürlenilýän hyzmatlaryň üsti dürli kysymly welosipedleri kärendesine bermek hyzmaty bilen ýetirildi. «Awazanyň» çäklerinde...

Türkmenistanyň Prezidenti we «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi. Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutany forumyň guralmagy bilen gutlady hem-de onuň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi. Forum öz ähmiýeti boýunça diňe bir sebit derejeli däl-de, dünýä derejeli taryhy waka bolup...

Türkmenistanyň Prezidenti we «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygy üstünlikli dowam etmäge ynam bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi. Ol birinji Hazar ykdysady forumynyň çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistana geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda, şol sanda nebitgaz ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi barada düýpli pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu forum halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň mowzugy — «Maliýe we ykdysadyýet» žurnalynda

«Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky, şu ýylda çykan dördünji sany ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy. Şunuň bilen baglylykda, neşiriň täze sanynda yklymyň ykdysadyýetinde Hazar sebitiniň ornuny, onuň Ýewraziýadaky geosyýasy ýagdaýlara täsirini güýçlendirmegiň mümkinçiliklerini açyp görkezýän makalalar ýerleşdirildi. Bu babatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar ykdysady forumyny yzygiderli geçirmek hakynda...

«Galkynyş» käni özleşdirilýär

Energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmak bilen bir hatarda ýakyn geljek üçin öňde goýlan wezipeleriň hatarynda — tebigy gazyň we nebitiň çykarylyşyny artdyrmak, täze uglewodorod känlerini gözlemegiň we barlamagyň hasabyna pudagyň çig mal binýadyny berkitmek, guýulary burawlamak we düýpli abatlamak, şol sanda ýöriteleşdirilen daşary ýurt kompaniýalaryny we olaryň maýalaryny çekmegiň hasabyna boýunça işleri işjeňleşdirmek wezipeleri...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny amala aşyrmak, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, öňde boljak baýramçylyk senelerine we şanly wakalara görülýän taýýarlyk bilen bagly wezipeler, şeýle hem döwlet durmuşynyň beýleki meseleleri girizildi. Döwlet Baştutanymyz...

Türkmenistanyň Prezidenti zähmet rugsadyny sagdyn durmuş ýörelgesine bagyşlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň dynç alyş günlerinde hem döredijilik işleri bilen meşgullanmagy dowam edýär. Döwlet Baştutany çeper döredijilik bilen meşgullanyp, türkmen alabaýy hakyndaky täze kitabynyň jemleýji setirlerini ýazdy. Gurbanguly Berdimuhamedow kitabyň soňky setirlerini ýazyp, onuň senesini we goluny goýdy. Ol ýakyn wagtda çap edilip, öz okyjylaryny alabaýyň tohumy, onuň döreýşi, güjüklerine tälim bermegiň...

Hökümetara türkmen-bolgar toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistanyň we Bolgariýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-bolgar toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.  ...

Aşgabatda Aral boýunça sebitleýin iş toparlarynyň duşuşygy geçirildi

Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän «Aral deňzi sebitiniň ýurtlaryna kömek bermek» hem-de «AHHG-nyň institusional-hukuk gurallaryny kämilleşdirmek» boýunça hereketleriň maksatnamasyny» (ADSM-4) işläp taýýarlamak boýunça sebitleýin iş toparlarynyň ikinji duşuşygy geçirildi. Duşuşyk Halkara hyzmatdaşlyk boýunça german jemgyýetiniň (GIZ) «Merkezi Aziýada suw serişdelerini serhetüsti dolandyrmak» atly sebitleýin maksatnamasynyň, Merkezi Aziýanyň Sebit...

Türkmenistanda awtomobillere ýangyç guýujy beketleriň tory giňeldilýär

Türkmenistanda iň ýokary ülňülere laýyklykda enjamlaşdyrylan awtomobillere ýangyç guýujy beketleriň tory giňeldilýär. «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň düzüm birlikleriniň hünärmenleri bu ugurda birnäçe işleri alyp barýarlar. Şu ýylyň geçen alty aýynda Türkmenistanyň çäginde, hususan-da, Daşoguz welaýatynda awtoulaglara gije-gündizleýin hyzmat etmäge ukyply iň täze kompýuter tehnikalary bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglara ýangyç guýujy beketleriň ulgamy guruldy. Beketlerde şeýle hem awtomobillere tehniki...

2014