Habarlaryň arhiwi ()

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-ukrain gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmäge mümkinçilikleriň bardygyny belledi

Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy üçin berk esas bolup hyzmat eder. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ukrainanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli Wladimir Aleksandrowiç Zelenskä iberen gutlagynda bellenilýär. Öň habar berlişi ýaly, 2018-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ukrainanyň daşary işler ministriniň...

Saud Arabystany patyşalygynda Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp metbugat maslahaty geçirildi

30-njy aprelde Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky ilçihanasynda, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilen birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp metbugat maslahaty geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Metbugat maslahata Saud Arabystany Patyşalygynda ýerleşen diplomatik wekilhanalaryň, halkara we sebitleýin guramalaryň wekilleri, şeýle hem Patyşa Faýsal adyndaky yslamy öwreniş we ylmy-barlaglar...

Türkmenistanyň X Halkara Gaz kongresine nebitgaz bazarynyň iri kompaniýalary gatnaşar

21-22-nji maýda Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Türkmenistanyň X Halkara Gaz kongresiniň işiniň başlanmagyna ýigrimi günden az wagt galdy. Çärä gurnaýjylar bolan «Türkmengaz» döwlet konserni «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda häzirki wagtda ýubileý pudaklaýyn foruma taýýarlyk işlerini dowam edýärler. Guramaçylaryň saýtynda bellenilişi ýaly, her ýylda geçirilýän gaz kongresi Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygyny...

«UK Export Finance» Türkmenistanda taslamalary durmuşa geçirmek üçin milliard funt sterlinge golaý serişde bölüp berdi

Beýik Britaniýanyň eksport maliýeleşdiriş departamentiniň («UK Export Finance») direktory Womik Şah geçen hepdede Aşgabatda geçirilen Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň 7-nji mejlisinde eden çykyşynda türkmen-britan hyzmatdaşlygynyň giň mümkinçilikleri hakynda gürrüň berdi, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. — Biz Türkmenistana gönükdirmek üçin bir milliard funt sterlinge golaý serişde bölüp goýduk — biz ýurtlarymyzyň arasynda aragatnaşygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýäris....

Buharestde Birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek başlangyjy goldanyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy ýurduň Söwda-senagat edarasy bilen birlikde “Hazar deňzinde hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri” ady bilen 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Аwaza» Milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumynyň geçirilmegine bagyşlanan tegelek stol geçirildi. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň habar bermegine görä, çärä Buharestde akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, Rumyniýanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenleri, döwlet...

Gruziýanyň ilçisi Aşgabatda ulag we energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gruziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mamuku Murjikneli bilen geçirilen duşuşykda ulag we energetika ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe ugry boýunça geçýän Lazurit taslamasyny döretmegiň ileri tutulýan ugurlaryna aýratyn üns berip, gruzin diplomaty Gruziýanyň  bu taslamany ösdürmek işine...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 143-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, yşyklandyryjy kerosini, polipropileni satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietilen, «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde öndürilen karbamid, «Türkmengaz» döwlet konserninde...

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmagyň ugurlaryny maslahatlaşdylar

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, «KamAZ» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Sergeý Kogogin, «Tatneft» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nail Maganow, «UK» KER-Holding» jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň ýolbaşçysy Hamis Mahýanow bilen duşuşdy. Ynanyşmak we işewür ýagdaýda geçen duşuşykda ýakyn we uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen,...

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenilip geçildi

2019-njy ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerim bilen geçirildi. Baýramçylygyň çäklerinde Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralar jemlendi. Dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza dünýäniň köp sanly döwletlerinden myhmanlar geldiler. Olaryň hatarynda — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Resupblikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, Saud Arabystanynyň Daşky gurşawy goramak we oba hojalygy...

Emma Nikolson: Biz Türkmenistana Merkezi Aziýada möhüm hyzmatdaş hökmünde garaýarys

Biz Türkmenistana Merkezi Aziýada möhüm hyzmatdaş hökmünde garaýarys, diýip Beýik Britaniýanyň premýer-ministriniň söwda wekili, baronessa Emma Nikolson «Türkmenistan – Beýik Britaniýa» Söwda-senagat geňeşiniň penşenbe güni Aşgabatda geçirilen mejlisinde eden çykyşynda belledi, diýip ORIENT habar berýär. — Biz ýurduň Owganystana edýän ýardamyny we owgan halkyna dostlukly gatnaşyklaryny ykrar edýäris, biz sebit meselelerini oňyn hyzmatdaşlyk nukdaýnazaryndan kadalaşdyrmak boýunça...

Ýangyç-energetika toplumy — Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda

Penşenbe güni Aşgabatda geçirilen Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň ýedinji mejlisinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Duşuşyga Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet, daşary işler, bilim, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlikleriniň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Britan tarapyndan mejlise Beýik Britaniýanyň Parlamentiniň Lordlar Palatasynyň agzasy, Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçisi baronessa Torhilda...

Tebigy gazdan benzin öndürýän zawodda gurluşyk-sazlaýyş işleri alnyp barylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 25-nji aprelde geçirilen bilelikdäki mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Ahal welaýatynda tebigy gazy gaýtadan işläp, ýangyç öndürýän zawodyň gurluşyk we goýberiş-sazlaýyş işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary bilen üpjün edilen döwrebap gazhimiýa toplumynda her ýylda 1...

Hazar ykdysady forumy halkara hyzmatdaşlygyny berkitmäge ýardam eder

Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Bu forum Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we hazarýaka döwletleriniň bu başlangyjy goldamagy netijesinde geçirilýär. Geljekki forumyň gün tertibine Hazar sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmeklige gönükdirilen meseleleriň giň toplumy girizildi. Oňa gatnaşmak üçin hökümet agzalary, ministrlikleri we edaralaryň ýolbaşçylary, kenarýaka sebitleriniň we...

Beýik Britaniýanyň wekiliýeti Aşgabatda Türkmenistan bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmen-Britan Söwda we senagat geňeşiniň (TUКTIC) nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Beýik Britaniýanyň Lordlar Palatasynyň agzasy Baronessa Emma Nikolsonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky yzygiderli duşuşyklaryň wajyplygy hakynda belläp, duşuşygyň barşynda taraplar indiki syýasy...

Hazar sebitinde nebitiň çykarylyşynyň artmagyna garaşylýar

Ýakyn ýyllarda Hazar sebitinde nebitiň çykarylyşy ýylda 170 million tonna çenli artar. Bu barada, Trendiň habar bermegine görä, «Transneft-Serwis» OOO-nyň baş direktory Maksim Muraşko Bakuda geçirilýän SOCAR «Downstream Hazar we Merkezi Aziýa – treýding, logistika, nebiti gaýtadan işlemek, nebithimiýa» IV halkara forumynda belledi. Muraşkonyň nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda sebitde her ýylda 150 million tonna nebit çykarylýar. «Sebitden...

2014