Habarlaryň arhiwi ()

OPEC däl döwletlerinden nebit ibermeleri 2019-njy ýylda 1,9 mln b/g, 2020-de — 2,3 mln b/g artyp biler — HEA

OPEC-e girmeýän döwletlerden nebit ibermeleri 2019-njy ýylda günde 1,9 mln barrel, 2020-nji ýylda 2,3 mln barrel artyp biler, diýlip HEA-nyň aýlyk hasabatynda bellenilýär. Bu barada Interfaks habar berýär. Guramanyň hasaplamagyna görä, netijede 2019-njy ýyl bilen deňeşdireniňde nebite bolan islegiň has ýokary ösmegine garamazdan, OPEC döwletlerinden oňa bolan isleg 2020-nji ýylda günde 29,3 mln barrele çenli aşaklap...

Oman aýlagynda tankerlere edilen hüjümden soňra nebit gymmatlamagyny dowam edýär

Ýakyn Gündogarda dartgynlylygyň güýçlenmegi netijesinde nebitiň bahalary penşenbe güni düýpli ýokarlanmadan soňra anna güni hem söwdanyň barşynda ýokarlanmagyny dowam etdi, diýip Interfaks habar berýär. Käbir analitikleriň çaklamagyna görä, ABŞ bilen Eýranyň arasynda dawanyň ulalmagy nebitiň bahalarynyň barreli üçin 7 dollara çenli artmagyna getirip biler, diýip MarketWatch habar berýär. Muňa garamazdan, beýleki bilermenler Oman aýlagyndaky ýagdaýyň bazara...

Türkmenistan we Singapur ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ýollaryny maslahatlaşdylar

Singapurda Türkmenistanyň we Singapur Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda ýokary derejeli saparlary guramagyň hem-de bilelikdäki işewürlik forumyny geçirmekligiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Syýasy geňeşmeleriň barşynda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň hereketli guraly bolup çykyş edýän syýasy geňeşmeleriň geçirilmeginiň türkmen-singapur gatnaşyklaryny...

Bakuda «tegelek stoluň» barşynda Birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk maslahatlaşyldy

Azerbaýjan Türkmenistanyň möhüm strategik hyzmatdaşy bolup durýar we bu günki gün iki ýurduň gatnaşyklary ýokary dostluk ýagdaýynda saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Azerbaýjandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Mekan Işangulyýew Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp geçirilen «tegelek stolda» belledi, diýip Trend habar berdi. Ilçiniň bellemegine görä, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk dürli ugurlarda, aýratyn hem ulag we...

Gurbanguly Berdimuhamedow Kasym-Žomart Tokaýewi Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewi Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhleti diplomatik ýollar boýunça ylalaşylar. Bu barada iki döwletiň Liderleri çarşenbe güni Türkmenistanyň Lideri bilen Gazagystan Respublikasynyň täze Prezidenti bilen bolan telefon arkaly söhbetdeşlikde ylalaşdylar. Gurbanguly Berdimuhamedow öz kärdeşi Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady...

Türkmenistan üçin gaz toplumy — sanly ykdysadyýete geçmekde ileri tutulýan ugurlaryň biri — SAP SE

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda programma üpjünçiligini öndürýän «SAP SE» nemes kompaniýasynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Onuň barşynda kompaniýanyň hünärmenleri hyzmatdaşlyk boýunça we sanly ykdysadyýete geçmekligi üpjün etmek boýunça geljegi uly taslamalary hödürlediler. Duşuşyk nemes kompaniýasynyň Türkmenistandaky hyzmatdaşy — «Turkmen-Tranzit» hojalyk jemgyýetiniň goldaw bermeginde geçirildi. «SAP SE-niň» tanyşdyrylyşy döwlet toplumynyň wekillerine gönükdirildi. — Türkmenistan – örän baý döwlet, aýratyn hem...

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň ykdysadyýetinde ylmyň ornuny ýokarlandyrmak zerurdyr

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini mundan beýläk-de çaltlandyrmak, öňdebaryjy tehnologiýalar, innowasiýalar hem-de ylmyň gazananlary esasynda ykdysadyýetimizi ösdürmekde ylmyň tutýan ornuny has-da ýokarlandyrmak zerurdyr. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen geçiren duşuşygynda belledi. Döwlet Baştutany şeýle hem ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamaklyga, ylmy-barlag işlerini alyp barmaklyga berilýän ünsi güýçlendirmegi tabşyrdy. Organiki we organiki däl...

Türkmenistanyň Prezidenti ylym ulgamyny maliýe taýdan goramak boýunça kararlar kabul etdi

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirdi we ylmy barlaglaryň netijeliligini gowulandyrmak bilen baglanyşykly wezipeleri kesgitledi. Döwlet Baştutany alymlary, professorlary, mugallymlary we ýurduň ähli ylmy jemgyýetçiligini 12-nji iýunda dabaraly bellenilýän Ylymlar güni bilen gutlady. Döwlet Baştutany häzirki döwürde ýurdumyzda ylmy ösdürmek üçin ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda ylmy barlaglaryň netijelerini, ylmy-barlag...

Türkmenistan Owganystan bilen strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisi “Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda” karary kabul etdi. Şertnama şu ýylyň başynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň duşuşygy netijesinde gol çekildi. Owganystan bilen uzak aralyga serhetleşýän Türkmenistan goňşy döwletde parahatçylygy dikeltmek boýunça BMG-niň howandarlygynda gepleşikleri geçirmek başlangyçlary bilen birnäçe gezek çykyş etdi. Türkmenistan Owganystana has iri möçberli...

Wenada türkmen-awstriýa ykdysady geňeşiniň mejlisinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagynda Wenada geçiriljek Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň 10-njy mejlisiniň çäklerinde 14-nji iýunda ykdysady geňeşiň geçirilmegi meýilleşdirilýär, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Geňeşiň işine nebitgaz, energetika we senagat, oba hojalyk, saglygy goraýyş, logistika, bilim we beýleki ugurlarda ulgamlarynda iş alyp barýan iri awstriýa kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşar. Olaryň hatarynda — «Energo engineering and Research group GmbH», «Sonnek...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Özbegistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietileni satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Azerbaýjandan, Özbegistandan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, nah ýüplügi, pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3...

Ýanwar-maý aýlarynda nebitgaz toplumynyň kärhanalary meýilnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler

Geçen penşenbe güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde wise-premýer M.Meredow 2019-njy ýylyň geçen bäş aýynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda ýerine ýetirilen işler barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Hususan-da, bellenilişi ýaly, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 104,2 göterim, nebiti gaýtadan işlemek boýunça meýilnama 103,8 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 101,1 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 103,6...

Bäş aýyň jemi boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,2 göterim möçberde saklanýar

Milli ykdysadyýetimiz ösüş depgininiň durnukly saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň geçen bäş aýynyň netijelerine garalyp geçilen hökümet mejlisiniň barşynda belläp geçdi. Kabul edilen ähli ýaşaýyş-durmuş maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Ozalkysy ýaly, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede, ýagny 6,2 göterim möçberde saklanyp galýar, diýip Prezident belledi. Garalýan döwürde ýurdumyzda öndürilen önümleriň degişli döwürde...

Türkmenistanyň hökümet derejesindäki wekiliýeti Peterburg Halkara ykdysady forumyna gatnaşar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Türkmenistanyň wekiliýeti halkara ykdysady Forumyna gatnaşmak maksady bilen Sankt-Peterburg şäherine geldi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Wekiliýet forumyň plenar mejlisine gatnaşar, şeýle hem Türkmenistanyň beýleki döwletler hem-de halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirer. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ýakynda...

Brýusselde Ýewropa Bileleşiginiň Hazar we Merkezi Aziýa sebitinde maýa goýum mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

5-nji iýunda Brýussel şäherinde Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky ilçihanasy Aziýa ylmy-gözlegleri boýunça Ýewropa instituty bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp, “Birinji Hazar ykdysady forumy: Hazar we Merkezi Aziýa sebitinde Ýewropa Bileleşigi üçin maýa goýum mümkinçilikleri” atly tegelek stoluň başyndaky duşuşygy geçirildi. Tegelek stoluň başyndaky duşuşyga Energetika Hartiýasynyň...

2014