Habarlaryň arhiwi ()

Geçen häpdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Singapurdan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny we polipropileni satyn aldylar. Russiýa Federasiýasyndan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan gelen işewürler Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietileni, Türkiýe Respublikasynyň işewür...

Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Х Halkara gaz kongresine taýýarlygy maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky mejlisinde 21 — 22-nji maýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Х Halkara gaz kongresini geçirmäge görülýän taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy. Wise-premýer M.Meredowyň öz hasabatynda belleýşi ýaly, forumyň gün tertibine dünýäniň gaz bazarynyň geljekki ösüş ugurlary, sebitde parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmekde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan —...

Türkmenistanda Ýeňiş güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi

Türkmenistanda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenildi. 9-njy maýda irden «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň etegine türkmenistanlylar gül desselerini goýdular. «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Baky şöhrat» ýadygärliginiň etegine Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan gül sebedi goýuldy. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, zähmetkeş toparlarynyň wekilleri,...

«Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy döredijilik duşuşygyny geçirdi

Ýakynda «Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasynda Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi Gözel Şagulyýewa bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda zenan şahyra iri infrastruktura taslamasynyň — Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ugrunyň şekillendirilen suraty sowgat berildi. Bu gaz geçirijisiniň gurluşygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen häzirki wagtda üstünlikli alnyp...

Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan şanly senedir – diýlip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesinde bellenilýär. 2019-njy ýylda biz Ýeňiş baýramyny medeni-jemgyýetçilik çäreleri, watansöýüjiligi we gaýduwsyzlygy terbiýeleýän duşuşyklar, beýik işlere ruhlandyrýan...

Rumyniýada I Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan «tegelek stol» geçirildi

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy Buharestiň Ykdysady ylymlar akademiýasy bilen bilelikde mugallymlar we talyplar üçin «tegelek stol» duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda diplomatlar 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumy barada gürrüň berdiler, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Bu çärä Akademiýanyň ýolbaşçylary, halkara işewürlik we ykdysadyýet fakultetiniň hem-de beýleki fakultetleriň professorlary hem-de...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşyk netijeli röwüşde geçdi – RF-iň wise-premýeri Konstantin Çuýçenko

Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşyk örän netijeli röwüşde geçdi. Bu barada RF-iň Hökümetiniň Diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenko ORIENT habarlar agentligine beren interwýusynda belledi. — Biz Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy jikme-jik maslahatlaşdyk. Biz energetikada, gaz ulgamynda, ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini gürleşdik. Geljek ýylda ýurtlarymyzyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň artmagyny üpjün etjek ileri tutulýan ugurlary kesgitledik – diýip...

Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Gyrgyz Respublikasynyň Senagat, energetika we ýerasty baýlyklardan peýdalanmak baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary, Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň gyrgyz böleginiň başlygy Žyrgalbek Sagynbaýewiň ýolbaşçylygyndaky Gyrgyz Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady,...

Key aspects of bilateral cooperation were discussed at the meeting of the Turkmen-Russian intergovernmental Commission

Today, the 11th meeting of the intergovernmental Turkmen-Russian Commission on economic cooperation was held in the Ministry of foreign Affairs of Turkmenistan, the website of the foreign Ministry of Turkmenistan reports.   During the meeting, the parties discussed in detail the key aspects of bilateral cooperation, including trade and economic issues. The participants touched upon the issues...

Inžener-tehnologiýa uniwersitetinde ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen iş tejribesi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýa uniwersitetinde türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyna bagyşlanan ylmy forum geçirildi. ORIENT habarlar agentliginiň habar bermegine görä, duşuşygyň maksady — ylmyň we tehnologiýanyň üsti bilen Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň özara gatnaşyklaryna bolan garaýşy döwrebaplaşdyrmak, şeýle hem talyplaryň bu ulgamlara gyzyklanmalaryny çuňlaşdyrmak bolup durýar. Forumda giriş sözi bilen Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Takahiko Kasumata çykyş etdi. Diplomatyň belleýşi...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 39-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, polipropileni, suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen polipropilen we ýokary dykyzlykly polietilen, şeýle hem karbamid we tehniki kükürd («Türkmenhimmiýa» DK), («Türkmengaz» DK) Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Ukrainadan, Özbegistandan,...

Ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,2 göterim boldy

2019-njy ýylyň geçen dört aýynda jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim derejesinde saklandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow penşenbe güni geçirilen hökümet mejlisinde 2019-njy ýylyň ýanwar — aprel aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada beren hasabatynda belledi. Hasabatda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň okgunly ösüşine gönükdirilen toplumlaýyn çäreleriň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, ähli pudaklaryň durnukly ösüşiniň üpjün edilýändigi bellenildi. Geçen...

Özbegistanda Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing gurnaldy

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň maslahatlar zalynda 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing gurnaldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Bu çärä Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň, Maýa goýum we daşary söwda ministrliginiň, Ykdysadyýet ministrliginiň, Ulag ministrliginiň, Strategiki we sebitara barlaglar institutynyň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň mümkinçiliklerini ösdürmek boýunça anyk tabşyryklary berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň 2019-njy ýylyň dört aýy boýunça işiniň netijeleri maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň degişli döwürde ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Hususan-da, habar berlişi ýaly, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň dört aýlyk meýilnamasy 103,9 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy...

Stambulda Birinji Hazar ykdysady forumy bilen bagly «tegelek stol» maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy (Ankara ş.) we Baş konsullugy (Stambul ş.) tarapyndan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyn Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde, Türkiýäniň palatar we biržalar bileleşiginiň Stambul şäherindäki edara binasynda, üstümizdäki ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilýän birinji Hazar ykdysady forumy bilen bagly tegelek stol maslahaty geçirildi. Tegelek stol maslahatyna Türkiýäniň palatalar we biržalar bileleşiginiň...

2014