Habarlaryň arhiwi ()

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 143-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, yşyklandyryjy kerosini, polipropileni satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietilen, «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde öndürilen karbamid, «Türkmengaz» döwlet konserninde...

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmagyň ugurlaryny maslahatlaşdylar

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, «KamAZ» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Sergeý Kogogin, «Tatneft» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nail Maganow, «UK» KER-Holding» jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň ýolbaşçysy Hamis Mahýanow bilen duşuşdy. Ynanyşmak we işewür ýagdaýda geçen duşuşykda ýakyn we uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen,...

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenilip geçildi

2019-njy ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerim bilen geçirildi. Baýramçylygyň çäklerinde Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralar jemlendi. Dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza dünýäniň köp sanly döwletlerinden myhmanlar geldiler. Olaryň hatarynda — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Resupblikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, Saud Arabystanynyň Daşky gurşawy goramak we oba hojalygy...

Emma Nikolson: Biz Türkmenistana Merkezi Aziýada möhüm hyzmatdaş hökmünde garaýarys

Biz Türkmenistana Merkezi Aziýada möhüm hyzmatdaş hökmünde garaýarys, diýip Beýik Britaniýanyň premýer-ministriniň söwda wekili, baronessa Emma Nikolson «Türkmenistan – Beýik Britaniýa» Söwda-senagat geňeşiniň penşenbe güni Aşgabatda geçirilen mejlisinde eden çykyşynda belledi, diýip ORIENT habar berýär. — Biz ýurduň Owganystana edýän ýardamyny we owgan halkyna dostlukly gatnaşyklaryny ykrar edýäris, biz sebit meselelerini oňyn hyzmatdaşlyk nukdaýnazaryndan kadalaşdyrmak boýunça...

Ýangyç-energetika toplumy — Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda

Penşenbe güni Aşgabatda geçirilen Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň ýedinji mejlisinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Duşuşyga Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet, daşary işler, bilim, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlikleriniň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Britan tarapyndan mejlise Beýik Britaniýanyň Parlamentiniň Lordlar Palatasynyň agzasy, Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçisi baronessa Torhilda...

Tebigy gazdan benzin öndürýän zawodda gurluşyk-sazlaýyş işleri alnyp barylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 25-nji aprelde geçirilen bilelikdäki mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Ahal welaýatynda tebigy gazy gaýtadan işläp, ýangyç öndürýän zawodyň gurluşyk we goýberiş-sazlaýyş işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary bilen üpjün edilen döwrebap gazhimiýa toplumynda her ýylda 1...

Hazar ykdysady forumy halkara hyzmatdaşlygyny berkitmäge ýardam eder

Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Bu forum Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we hazarýaka döwletleriniň bu başlangyjy goldamagy netijesinde geçirilýär. Geljekki forumyň gün tertibine Hazar sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmeklige gönükdirilen meseleleriň giň toplumy girizildi. Oňa gatnaşmak üçin hökümet agzalary, ministrlikleri we edaralaryň ýolbaşçylary, kenarýaka sebitleriniň we...

Beýik Britaniýanyň wekiliýeti Aşgabatda Türkmenistan bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmen-Britan Söwda we senagat geňeşiniň (TUКTIC) nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Beýik Britaniýanyň Lordlar Palatasynyň agzasy Baronessa Emma Nikolsonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky yzygiderli duşuşyklaryň wajyplygy hakynda belläp, duşuşygyň barşynda taraplar indiki syýasy...

Hazar sebitinde nebitiň çykarylyşynyň artmagyna garaşylýar

Ýakyn ýyllarda Hazar sebitinde nebitiň çykarylyşy ýylda 170 million tonna çenli artar. Bu barada, Trendiň habar bermegine görä, «Transneft-Serwis» OOO-nyň baş direktory Maksim Muraşko Bakuda geçirilýän SOCAR «Downstream Hazar we Merkezi Aziýa – treýding, logistika, nebiti gaýtadan işlemek, nebithimiýa» IV halkara forumynda belledi. Muraşkonyň nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda sebitde her ýylda 150 million tonna nebit çykarylýar. «Sebitden...

Uzynada käninde ikinji iň çuň guýy burawlandy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Körpeje buraw işleri müdirligi Türkmenistanyň hazarýaka sebitinde ýerleşýän Uzynada nebitgaz kninde ikinji iň çuň guýynyň buraw işlerini tamamladylar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. Geljegi uly bolan bu meýdançada çuňlugy 7 müň metrden geçýän guýy burawlandy we häzirki wagtda tebigy çökündileri mundan beýläk hem özleşdirmek üçin obsadka sütünlerini düşürmek işleri...

Baku – Tbilisi – Jeýhan Hazar nebitini daşky bazarlara çykarmagyň esasy usulydyr – Thomson Reuters-iň analitigi

Baku – Tbilisi – Jeýhan turba geçirijisi Hazar sebitinden daşarky bazarlara nebit ibermekde esasy ugur bolup durýar. Bu barada Trendiň habar bermegine görä, «Thomson Reuters-iň» analitigi Gleb Gorodýankin Bakuda geçirilen SOCAR-yň «Downstream Hazar we Merkezi Aziýa — treýding, logistika, nebiti gaýtadan işlemek, nebithimiýa» IV Halkara forumynda aýtdy. Şol bir wagtda, onuň belleýşi ýaly, Hazar sebitinden dünýä...

Maýa goýum işjeňligi Türkmenistanyň ýokary ykdysady ösüşiniň esasy hereketlendirijisi bolmagynda galar — bilermen

Esasy makroykdysady görkezijileriň seljermesiniň tassyklamagyna görä, döwlet maksatnamalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, halk hojalygynyň pudaklarynyň düýpli özgerdilmegi, bazar gatnaşyklaryna geçilmegi Türkmenistanyň ösüş gazanmagyna oňyn täsir etdi. Bu barada bilermen, ykdysady ylymlaryň kandidaty Walentin Trapeznikow belledi, diýip SNG.Today habar berýär. Bilermeniň belleýşi ýaly, 2018-nji we 2019-njy ýylyň başy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň depginli ösmegi bilen häsiýetlendirilýär. Jemi içerki önümiň ösüş...

Hazar ykdysady forumy Pakistanyň işewür toparlaryny gyzyklandyrýar

Hazar ykdysady forumy türkmen-pakistan söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açar. Bu barada geçen hepde Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasynyň Pakistanyň Söwda-senagat edaralarynyň Federasiýasynda Türkmenistanyň ykdysady syýasatyna hem-de birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlap geçiren tanyşdyrylyş dabarasynda pakistanly işewür toparlar bellediler, diýip Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Bu duşuşyga Pakistanyň Söwda-senagat edaralarynyň Federasiýasynyň prezidenti Daru Han Açakzaý, uly wise-prezidenti...

Türkmenistanyň ýubileý gaz kongresi dünýäniň HBS-leriniň giň media-goldawyna eýe bolar

Ýene-de bir aýdan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň ýubileý onunjy gaz kongresi — TGC — 2019 geçiriler. Foruma däp bolşy ýaly, dünýäniň 30 döwletinden 400-den gowrak wekil ýygnanyşar, diýlip çäräniň guramaçylarynyň saýtynda (tgc2019.org) habar berilýär. Guramaçylaryň hatarynda «Türkmengaz» döwlet konserni «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda bar. 21-22-nji maý aralygynda geçiriljek abraýly halkara forum dünýäniň öňdebaryjy HBS-leriniň...

Türkiýe Hazar basseýniniň energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna çykarylmagyna gyzyklanma bildirýär

Türkiýe Hazar basseýniniň energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna çykarylmagyna gyzyklanma bildirýär. Bu barada Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmez Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň energetika ministrleri bilen geçirilen üçtaraplaýyn duşuşygyň netijeleri boýunça habar berdi, diýip Trend türk HBS-lerine salgylanyp belleýär. Ministriň sözlerine görä, şeýle hem Hazar basseýniniň energiýa serişdeleriniň Türkiýä iberilmegi örän möhümdir. Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň...

2014