Habarlaryň arhiwi (2019-1-4)

Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmäge başlaýar

Şu ýyldan başlap Türkmenistan 2019-2025-nji ýyllarda döwür üçin sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmäge başlaýar, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylyň noýabrynda Karary bilen tassyklanan Konsepsiýa maglumat tehnologiýalaryny ulanmagyň hasabyna ýurduň jemgyýetçilik gurşawynyň we ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň hereket etmeginiň netijeliligini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilendir. Bu resminama 7 bapdan ybarat bolup, olarda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary...

Demirgazyk sebitde oba ýerlerini gazlaşdyrmak maksatnamasy durmuşa geçirilýär

Milli özgertmeler maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda orta basyşly gaz geçirijileriniň gurluşygy dowam edýär, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Şu günler “Türkmengazüpjünçilik” birleşiginiň Daşoguz direksiýasynyň hünärmenleri “Jeýhun” daýhan birleşiginiň “Gaty oý” obasynyň täze gurluşyklaryna gaz kommunikasiýalaryny çekýärler. Onuň umumy uzynlygy 1,5 kilometrden gowrak bolar. Şeýle hem şu günler dürli uzynlykdaky orta basyşly...

Wladimir Putin: Türkmenistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary berkitmek üçin täze mümkinçilikler açylýar

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen Täze ýyl Gutlagynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy birkitmek üçin täze mümkinçiliklere üns berýär, diýip Kremliň metbugat gullugy habar berýär. «Russiýa Federasiýa bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygyň ýakynda güýje girmegi syýasy, söwda-ykdysady, energetika, ynsanperwer we beýleki köp sanly ulgamlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze...

2014