Habarlaryň arhiwi (2018-9-26)

Nebitgaz toplumynyň işgärlerine baýramçylyk mynasybetli medallar gowşuryldy

Şu gün ýurduň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda ýurt Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli döwlet sylaglaryny we hormatly atlary gowşurmak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, ýurduň ykdysady mümkinçiliklerini we halkara abraýyny artdyrmakda, senagaty, nebitgaz toplumyny depginli ösdürmekde döwlet maksatnamalaryny iş ýüzünde amal etmekde gazanan uly...

«Heavy Caspian Turkmenistan» forumynda gabarasy bellenilen çäkden uly ýükleri daşamak ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylar

2018-nji ýylyň 1-3-nji oktýabry aralygynda “Awaza” MSZ-nyň Kongress merkezinde Heavy Caspian: Turkmenistan I halkara maslahaty geçiriler. Forumda Türkmenistana agyr we umumy ulanylýan ýollardan daşap bolmaýan ýükleri daşamagyň hem-de olary oturtmagyň meseleleri, şol sanda Türkmenbaşy portunyň mümkinçilikleri, gara ýollar we demir ýol düzümleriniň ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşylar. Agyr we gabarasy bellenilen çäkden uly ýükleri daşamak ulgamynda öňdebaryjy...

2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanda ilat elektrik energiýasy, gaz, agyz suwy we nahar duzy bilen ýeňillikli bahalardan tölegli esasda üpjün ediler

2019-njy ýy­lyň 1-nji ýan­wa­ryn­dan baş­lap, Türk­me­nis­ta­nyň ila­ty­ elekt­rik ener­gi­ýa­sy, gaz, agyz su­wy we na­har du­zy bi­len ýe­ňil­lik­li we el­ýe­ter ba­ha­lar­dan tö­leg­li esas­da üp­jün ediler. Degişli karara Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 25-nji sentýabrda gol çekdi. Resminamada bellenilişi ýaly, bu çözgüt «döw­le­ti­mi­ziň äh­li ugur­lar­da dur­nuk­ly we ul­gam­la­ýyn ösü­şi­ni ga­zan­mak, bin­ýat­lyk çeş­me­le­ri­ni re­je­li...

2014