Saud Arabystany patyşalygynda Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp metbugat maslahaty geçirildi

30-njy aprelde Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky ilçihanasynda, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilen birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp metbugat maslahaty geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Metbugat maslahata Saud Arabystany Patyşalygynda ýerleşen diplomatik wekilhanalaryň, halkara we sebitleýin guramalaryň wekilleri, şeýle hem Patyşa Faýsal adyndaky yslamy öwreniş we ylmy-barlaglar merkeziniň, Ylmy aragatnaşyk we gözlegler merkeziniň, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň agzalary, ýurtda ýaşaýan türkmen kowmunyň we ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Metbugat maslahatyň dowamyndaky geçirilen söhbetdeşlikde, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Gündogar-Günbatar” we “Demirgazyk-Günorta” ulag geçelgeleri boýunça ýük gatnawlaryň araçägini we wagtyny gysgaldýandygy, hem-de Ýewropa bilen Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarandygy nygtaldy.

Meňzeş täzelikler

2014