Habarlaryň arhiwi (2018-1-8)

Wenesuelanyň Prezidenti milli kriptowalýuta bolan El Petro-nyň çykyp başlandygyny yglan etdi

Wenesuelanyň Prezidenti Nikolas Maduro nebit bilen üpjün edilen milli kriptowalýuta bolan El Petro-nyň çykyp başlandygyny yglan etdi. Onuň aýtmagyna görä, 100 mln El Petro çykarylar, diýip rus Nebitgaz habarlary agentligi beýan edýär. «Men wenesuelannyň nebit baýlyklary bilen kanuny taýdan üpjün edilen 100 mln El Petro çykarmaklygy tabşyrdym. Her bir El Petro bir barrel wenesul nebitiniň bahasyna...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna BAE-den, Serbiýadan we Owganystandan gelen telekeçiler metal önümlerini, buýan köküniň erginini we guradylan buýan köküni, nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 4 million 100 müň dollaryna barabar boldy. Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 234 müň manatdan gowrak pagta süýümini...

2014