Habarlaryň arhiwi (2018-1-5)

Owganystanda iri sebit taslamalaryny durmuşa geçirmekde howpsuzlygy ýokarlandyrmak boýunça çäreler görülýär

Owganystanyň Içeri işler ministrligi ýurtda iri ykdysady taslamalaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak boýunça işleriň üstünde işleýändigini beýan etdi. Bu barada TOLOnews owgan habarlar agentligi belledi. Neşirde bellenilişi ýaly, şu ýyl iri sebit ykdysady taslamalary, şol sanda TOPH (Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan) gaz geçirijisiniň we CASA-1000 (Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Owganystana we Pakistana elektrik energiýanyň iberilmegi) taslamalary...

Türkmenistan Gazagystan bilen hyzmatdaşlygy berkidýär

Gazagystanyň Parlamentiniň Senaty Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlyk etmek hakynda Şertnamany we Türkmen-gazak döwlet serhediniň demarkasiýasy hakynda Ylalaşygy tassyklady. Birinji resminama laýyklykda, taraplar ykdysadyýet, söwda, energetika, suw serişdeleri, kosmosy özleşdirmek, oba hojalygy, maşyn gurluşygy, migrasiýa, bilim, sport, medeniýet we syýahatçylyk ýaly ileri tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlygy berkitmäge tagallalary gönükdirmäge üns bererler. Iki ýurduň ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini ösdürmek, halkara üstaşyr telekommunikasiýa...

Saudi Aramco IPO sebäpli paýdarlar jemgyýetine öwrüldi

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasy paýdarlar jemgyýetine öwrüldi. Bu barada patyşalygyň resmi beýanynda aýdylýar. Nebit kompaniýasynyň ýuridik derejesiniň üýtgedilmegi paýnamalaryň köpçülikleýin ýerleşdirilmegine  (IPO) geçmek meýilleri bilen baglydyr. Saudi Aramco nylon kapitaly 16 mlrd dollar ýa-da 200 mlrd adamym paýnamalar görnüşde bahalandyrylýar. Mundan başga-da, dolandyryş düzümine 11 adamyň girmegi çaklanylýar. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Saudi Aramco fond bazarlaryna çykmak...

2014