Habarlaryň arhiwi (2018-1-29)

ÝET-niň 2017-nji ýyl boýunça jemleri jemlenildi

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Maksat Babaýewiň ýolbaşçylygynda 2017-njy ýylda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda alnyp barlan işleriň netijeleri boýunça hasabat maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝPJ-niň we pudak ylmy institutynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri ýerine ýetirilen işler hem-de...

Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýyl üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitledi

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň  geçen ýylda durmuş-ykdysady ösüşiniň jemleri jemlenildi hem-de ýerine ýetirilen degişli işlere baha berildi, şu ýylda halk hojalygynyň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi hem-de guramaçylyk meselelerine garaldy. Mejlise ýurdumyzyň Mejlisiniň, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleriniň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin...

Nebitiň bahalary dürlüçe: «Brent» - $70,45, «WTI» - $66,39

2018-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda Moskwa wagty bilen 7:53-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,1 göterim aşaklap, 70,45 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,4 göterim gymmatlap, 66,39 amerikan dollaryna barabar boldy. 26-njy ýanwarda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,10 göterim ýokarlanyp, 70,52 amerikan dollaryna, şeýle-de...

2017-nji ýylda Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüş depgini 6,5 göterime deň boldy

2017-nji ýylda Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüş depgini 6,5 göterime deň boldy. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde habar berildi. Onda 2017-nji ýylyň jemlerine garalyp geçildi. Geçen ýylyň ykdysady görkezijileri barada habar bermek bilen bellenilişi ýaly, Bu görkeziji senagat pudagynda 5,5 göterim, gurluşykda 1,3 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 11,1 göterim, söwdada 9,4...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna dürli görnüşli dokma önümleri, nah ýüplük, hojalyk pamygy we pagta süýümi ýerlenildi. Satyn...

2014