Habarlaryň arhiwi (2018-1-2)

Türkmenistan nebitiň we gazyň nyrhlarynyň durnukly pese düşmegine uýgunlaşmagy başardy — Gurbanguly Berdimuhamedow

Tebigy gazy iri öndüriji bolup durýan Türkmenistan çylşyrymly daşarky şertlere, şol sanda nebitiň we gazyň nyrhlarynyň durnukly pese düşmegine hem-de söwda boýunça hyzmatdaşlary bolan ýurtlarda ykdysady işjeňligiň peselmegine uýgunlaşmagy başardy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň geçen ýyldaky iň soňky mejlisinde belledi. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar dowam edýär....

TANAP Merkezi Aziýadan, Ýakyn Gündogardan we Gündogar Ortaýerdeňzi sebitlerinden gaz iberijiler üçin energetika geçelgesini açar

Transanatoliý turba geçirijisiniň taslamasy (TANAP) Türkiýäniň sebitdäki strategik ähmiýetini artdyrar we Azerbaýjanyň gaz serişdeleriniň Ýewropa bazarlaryna çykarylmagyna ýardam etjek gaz energetik geçelgeleri açar. Bu barada TANAP konsorsiumynyň ýolbaşçysy Saltuk Dýuzýol aýtdy, diýip Tren agentligi habar berýär. TANAP gruzin-türkiýe serhedinden Türkiýäniň günbatar serhetlerine çenli geçiriler. Transadriatik (TAP) gaz geçirijisi bilen bilelikde TANAP «Şah Deňiz» azerbaýjan gaz käninden...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 12-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriniň dürli görnüşleri, portlandsement, pagta süýümi, nah matalar ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Türkiýe,...

Türkmenistanda Täze — 2018-nji ýyl dabaraly garşy alyndy

Türkmenistanlylar 2017-nji — Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyny tamamlap, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygary astynda geçiriljek Täze — 2018-nji ýyly uly umyt-arzuwlar bilen dabaraly garşyladylar. 29-njy dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2017-nji ýylyň jemlerini jemläp, Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, tebigy gazy iri öndüriji bolup durýan Türkmenistan çylşyrymly daşarky şertlere, şol sanda nebitiň we gazyň nyrhlarynyň...

2014