Habarlaryň arhiwi (2018-1-10)

Nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam edýär, «Brentiň» bahasy 69 dollardan geçdi

2018-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,5 göterim ýokarlanyp, 69,16 amerikan dollaryna deň boldy. «Brent» 2015-nji ýylyň maýyndan bäri, ilkinji gezek 69 dollar derejeden ýokarlandy, diýip rus Nebitgaz habarlar agentligi habar berýär. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,8 göterim gymmatlap, 63,46 amerikan dollaryna barabar boldy, diýip Finmarket habar berýär. «Gara altynyň» bahalary...

Azerbaýjan OPEC+ borçnamalaryny ýerine ýetirmekde 2017-nji ýylda tapawutlandy

Azerbaýjan OPEC+ monitoring geňeşine ýurtda nebitiň gündelik çykarylyşy barada hasabatyny hödürledi. Oňa laýyklykda, dekabrda bu görkeziji 810 müň barrele, noýabrda 790,7 müň barrele deň boldy. Azerbaýjan 2017-nji ýylda öz borçnamalaryny şular ýaly ýerine ýetirdi. Bu barada Azerbaýjanyň Energetika ministrliginiň metbugat gullugynyň ýolbaşçysy Zamina Aliýewa habar berdi, diýip Praým belleýär. Ol şeýle hem Azerbaýjanyň nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek...

«WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 2014-nji ýyldan bäri ilkinji gezek 63 dollardan geçdi

ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň energetika maglumatlaryny dolandyrmak çaklamasynyň neşir edilmegi netijesinde «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 2014-nji ýylyň 10-njy dekabryndan bäri ilkinji gezek 63 dollardan geçdi. Çaklama laýyklykda, «WTI» söwda belgili nebitiň ortaça bahasy 2018-nji ýylda 55,33 dollara barabar bolar. Muňa söwdalaryň netijeleri şaýatlyk edýär, diýip Ria Nowosti habar berýär. «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy...

ABŞ-nyň energetika boýunça ýörite wekili «Günorta gaz geçelgesiniň» Konsultatiw geňeşiniň mejlisine gatnaşar

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Halkara energetikasy boýunça ýörite wekiliniň we utgaşdyryjysynyň wezipesini ýerine ýetiriji Sýu Saarnio fewral aýynda Azerbaýjana sapar bilen barar. Onuň dowamynda ol «Günorta gaz geçelgesiniň» Konsultatiw geňeşiniň dördünji mejlisine gatnaşar. Bu barada ABŞ-nyň Döwlet departamentinde habar berdiler, diýip Trend belleýär. Azerbaýjanyň energetika ministrliginde habar berlişi ýaly, mejlisiň anyk senesi ýakyn günlerde mälim ediler. «Günorta gaz...

2014