Habarlaryň arhiwi (2017-10-11)

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri telefon arkaly TOPH taslamasyny we ýangyç-energetika hyzmatdaşlygynyň beýleki meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetçeşlikde türkmen-owgan ýangyç-energetika hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşler türkmen-owgan hyzmatdaşlygy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga geçmek bilen, soňky döwürde iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň ikitaraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn görnüşde—iri halkara guramalarynyň hem-de abraýly sebit düzümleriniň çäklerinde giňelýändigini kanagatlanma bilen...

Türkmenistanyň Prezidenti ýaşaýyş jaý-jemagat we aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalaryny tertipleşdirmek hakyndaky Karara gol çekdi

Ýaşulular maslahatynyň ikinji gününiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti ähli sarp edijiler üçin tebigy gazyň, elektrik energiýasynyň, ýaşaýyş jaý-jemagat, awtoulag we aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalaryny tertipleşdirmek hakyndaky Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, ýur­tda Ga­raş­syz­ly­gyň il­kin­ji dö­wür­ler­den hal­ka gaz, agyz su­wy, elekt­rik ener­gi­ýa­sy we na­har du­zy mugt be­ril­di. Je­ma­gat hyz­mat­la­ry üçin hem ujyp­syz tö­leg bel­len­di. Bu çyk­da­jy­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň...

Ýakyn ýedi ýylda nebitgaz toplumyna 159,9 milliard manat möçberde düýpli maýa goýumlary gönükdiriler

Ýakynda ýedi ýylda Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna ýakyn ýedi 159,9 mil­liard ma­nat möç­ber­de düýp­li ma­ýa go­ýum­la­ry gönük­di­ri­ler. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşulularyň maslahatynyň ikinji gününde pikir alyşmalardan soň tassyklanan «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2018-2024-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­sy» hakynda aýdanda belledi. Şu dö­wür­de ne­bit­gaz top­lu­my­na 6 müň 900-den...

2014