Habarlaryň arhiwi (2018-3-6)

Halkara Zenanlar güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Halkara Zenanlar gününiň öňüsyrasynda «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň Medeni-işewürlik merkezinde «Zenanlar — durmuşyň güli» atly baýramçylyk konserti geçirildi. dabaraly çäre Türkmenistanyň nebitgaz senagaty toplumynyň Kärdeşler Arkalaşygy tarapyndan gurnaldy. Dabaraly konsertde Medeni-işewürlik merkeziniň medeniýet we sungat ussatlary çykyş etdiler. Olar öz çykyşlarynda türkmen halkynyň enä, gelin-gyzlara, uýalara bolan çuňňur hormat, mähir duýgularyny beýan etdiler, ata-babalarymyzyň zenanlaryň mertebelerini gorap saklamak...

TAP iri Ýewropa bazarlary üçin mümkinçilikleri giňeldýär

Ýewropa Bileleşiginiň kadalaryna laýyklykda, Transadriatik gaz geçirijisiniň (TAP) «açyk möwsümlerine» gatnaşmaga isleg bildiren islendik eksport ediji gatnaşmaga bildirilýän talaplara laýyk gelen ýagdaýynda muny amala aşyryp biler, diýip TAP-yň kommunikasiýalar bölüminiň ýolbaşçysy Liza Giwert bu taslama beýleki ýurtlaryň hem goşulmak mümkinçiligi dogrusynda belläp, Trend we Azernews-e habar berdi. Öňräk, Ýewropa komissiýasynyň energetika bileleşigi boýunça wise-prezidenti Maroş Şefçowiç...

Hazarýaka döwletleri Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakynda Konwensiýanyň taslamasyny ylalaşdylar

Hazarýaka döwletleri Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakynda Konwensiýanyň taslamasyny ylalaşdylar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň DIM-niň resmi saýtynda anna güni neşir edilen habarda aýdylýar. «Moskwada Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýanyň işläp düzmek boýunça ýörite iş toparynyň 50-nji mejlisi geçirildi. Ol Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň çözgütlerini durmuşa geçirmeklige gönükdirilendir» diýlip RF-iň daşary syýasat edarasynyň habarynda...

OPEC-iň ministrler geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň senesi we ýeri belli boldy

OPEC-iň nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygyna gatnaşyjy ýurtlar monitoring boýunça ministrler geňeşiniň geçiriljek ýeri barada meýilnamalaryny üýtgetdiler. Mejlis 14-15-nji aprelde Saud Arabystanynda Jidda şäherinde geçiriler. Bu barada Kuweýtiň nebit ministri Bahit ar-Raşide salgylanyp Ria Nowosti habar berýär. Ýanwar aýynda OPEC-iň ministrler monitoring ministrler geňeşi indiki mejlisiň Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçiriljekdigini habar beripdi. Şunuň bilen birlikde,...

2014