Habarlaryň arhiwi (2018-4-6)

Owganystan durnuklaşmadan ösüşe geçýär

Bu barada Owganystanyň Prezidentiniň ykdysadyýet meseleleri boýunça geňeşçisi Ajmal Ahmadi Waşingtonda neşir edilýän The Hill amerikan syýasy gazetiniň sahypalarynda çykyşynda belledi, diýip Media-Turkmen ORIENT habarlar saýty belleýär. Parahatçylygy we durmuş abadançylygyny gazanmakda ykdysadyýetiň möhüm şertdigini nygtamak bilen, Ahmadi häzirki wagtda Owgasnytanda bolup geçýän ykdysady özgertmeleri beýan etdi. Bu özgertmeleriň maksady iş orunlaryny we durnukly pudaklary döretmek...

Türkmen nebiti Mahaçkala gaýdyp gelermi?

Dagystanyň ýolbaşçysynyň tagallalary netijesinde Mahaçkalanyň deňiz söwda porty (MDSP) üstünden geçirýän nebitiň möçberini düýpli artdyrýar, diýip Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi Praým agentligine salgylanyp belleýär. Bu ýerde Hazar nebitini üstaşyr geçirmeklige aýratyn ähmiýet bermek meýilleşdirilýär. Şol bir wagtda bu maksada ýetmek üçin MDSP nebit kompaniýalarynyň, ilkinji nobatda bolsa, türkmen nebit kompaniýalarynyň ynamyny dikeltmeli, diýip neşit belleýär. Çünki türkmen...

Gurbanguly Berdimuhamedow şahsy göreldesi bilen sport bilen meşgullanmaklyga ruhlandyrýar

Penşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Aşgabat şäheriniň häkimi bilen bilelikde Saglyk ýoluny geçip, sport maşklary bilen meşgullandy. Gurbanguly Berdimuhamedowyň şahsy göreldesi türkmenistanlylaryň müňlerçesini sport bilen meşgullanmaga ruhlandyrýar, olar köpçülikleýin sport-bedenterbiýe hereketiniň hatarlaryny doldurýarlar. Prezident Saglyk ýolundan geçýän mahalynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ünsüni bu düzümler üçin...

2014