Habarlaryň arhiwi (2018-4-17)

Aşgabat we Buharest söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirýärler

Duşenbede Aşgabatda Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-rumyn Hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Mejlise iki ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de öňdebaryjy hünärmenleri gatnaşdylar. Toparyň rumyn bölegine Rumyniýanyň Işewürlik gurşawy, söwda we telekeçilik ministri Ştefan Radu Oprea baştutanlyk etdi. Gepleşikleriň dowamynda özarabähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine...

AÖB Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň we eksportunyň durnukly ösüşini çaklaýar

Aziýanyň ösüş bankynyň çaklamalaryna görä, Türkmenistanyň JIÖ görkezijisi 2018-nji ýylda 6,5 göterime, 2019-njy ýylda 6,7 göterime deň bolar. Bu barada Bankyň «Aziýanyň ösüşiniň çaklamasy 2018» (Asian Development Outlook 2018) baş statistik synynda aýdylýar diýip, Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň mundan beýläk hem ýokarlanmagy dünýä energetika bazarynda şertleriň gowulanmagy bilen şertlenendir. Garaşylyşy ýaly,...

2014