Habarlaryň arhiwi (2017-10-31)

Türkmenistan we Ispaniýa energetika, ulag, tehnologiýalar we ykdysadyýetiň beýleki ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekçi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Moskwa ş.) Ignasio Ibanýes bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Ispaniýanyň arasyndaky ynamly gatnaşyklar barada aýdyp, taraplar ýokary derejedäki duşuşyklaryň ähmiýeti barada aýtdylar. Olary geljekde işjeňleşdirmek boýunça bilelikdäki işe taýynlygyny belläp, taraplar iki...

Türkiýe öz territoriýasynyň üsti bilen türkmen gazyny Ýewropa eksport etmek isleýär — Rejep Ärdogan

Türkiýe öz territoriýasynyň üsti bilen türkmen gazyny Ýewropa eksport etmek boýunça synanyşyklaryny dowam edýär. Interfaks-Azerbaýjan agentliginiň habar berşi ýaly, bu barada türk Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan belledi. «Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasyna girýän döwletleriň içinde Türkiýe tebigy gazdan peýdalanmaklygyň derejesiniň ösüşi boýunça Hytaýdan soň ikinji ýurtdur. Şonuň üçin hem TANAP (Trans-Anatoliý gaz geçirijisiniň gurluşygy) taslamasy Türkiýäniň...

2014