Habarlaryň arhiwi (2017-10-3)

Energetika ministrliginde Russiýada nebit çykarylyşynyň özüne düşýän gymmaty aýdyldy

Russiýada nebitiň çykarylyşynyň özüne düşýän gymmaty barrel üçin 3-8 dollardan ybarat, diýip Russiýanyň energetika ministriniň orunbasary Anton Inýusyn habar berdi. bu barada Ria Nowosti belleýär. «Nebitiň çykarylyşynyň özüne düşýän gymmatynyň pes bolmagynyň – barrel üçin 3-8 dollar – hasabyna we gaýtadan işlemegiň çuňlugynyň 70 göterimden 80 göterime çenli ösmeginiň (käbir NGIZ-de bolsa 98 göterime çenli) hasabyna...

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putine «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» diýen ordeni gowşurdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowy Aleksandr Newskiý ordeni bilen sylaglamak dabarasy tamamlanandan soňra, türkmen Lideri Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Wladimirowiç Putiniň ýurdumyzyň iň ýokary döwlet sylaglarynyň biri — «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» diýen orden bilen sylaglanýandygyny yglan etdi. Milletiň Lideriniň belleýşi ýaly, bu çözgüt Russiýanyň Baştutanynyň türkmen-russiýa gatnaşyklaryny ösdürmek we pugtalandyrmak işine, onuň parahatçylygyň üpjün edilmegine hem-de halkara...

Prezident Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowa Aleksandr Newskiý ordenini gowşurdy

2-nji oktýabrda ýokary derejede geçen türkmen-russiýa gepleşikleri tamamlanandan soňra, «Oguzhan» köşkler toplumynda resmi wekiliýetleriň agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentini Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — Aleksandr Newskiý ordenini bilen sylaglamak dabarasy boldy. «Daşary döwletleriň görnükli syýasy işgärleri Russiýa bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmek işine goşan şahsy goşantlary üçin şu orden bilen sylaglanýarlar» diýip Wladimir Putin aýtdy. Belent mertebeli...

Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler

2-nji oktýabrda gepleşikler tamamlanandan soňra, Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejede geçirilen duşuşygyň netijelerini teswirlemek bilen, açyklyk, özara ynanyşmak we düşünişmek ýagdaýynda geçen gepleşikleriň netijeli häsiýetini belledi. Türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, geljekki gatnaşyklaryň anyk ugurlary kesgitlenildi. Taraplar döwletara...

2014