Habarlaryň arhiwi (2017-10-10)

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

Şu gün Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynyň ikinji gününiň dowamynda Milli parlamentiň ýolbaşçysy ýurdumyzyň Mejlisiniň nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa – Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda çözgüdiň kabul edilendigini habar berdi. Mundan başga-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew ýurdumyzyň türgenleriniň adyndan milli Liderimize ýadygärlik nyşanyny gowşurdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow uly hormat üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, hormatly...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistany 2018–2024-nji ýyllarda ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklady

Şu gün Ýaşulular maslahatynyň ikinji gününiň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018–2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» tassyklamak hakynda Karar gol çekdi. Bu maksatnamanyň esasy ugurlary barada döwlet Baştutany maslahata gatnaşyjylara düýn gürrüň berdi. Özüniň baý serişdelerine daýanmak we ykdysady ösüşiň öňdebaryjy dünýä tejribesini peýdalanmak bilen, döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, Garaşsyz Watanymyz dünýäniň iň...

Nebitiň bahalary durnukly: Brent - $55,86, WTI - $49,66

Brent kysymly nebitiň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy 10-njy oktýabrda 7:57 wagta çenli ýagdaýa görä 7 sent (0,13 göterim) ýokarlanyp, barreli 55,86 dollara deň boldy. WTI kysymly nebitiň noýabrdaky fýuçersleriniň bahasy 8 sent (0,16 göterim) ýokarlanyp, barreli 55,79 dollara deň boldy. 9-njy oktýabrdaky söwdalaryň netijeleri boýunça Brent kysymly nebitiň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy Londondaky ICE Futures biržasynda 0,17 dollar...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Şweýsariýa Konfederasiýasyndan, Singapurdan, Türkiýe Respublikasyndan, Owganystan Yslam Respublikasyndan we beýleki döwletlerden gelen işewürlere daşary ýurt walýutasyna bugdaý uny, dürli görnüşli...

Ýaşulular Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ikinji gezek Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmagy teklip etdiler

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynda çykyş edenler ýurduň ýa­şu­lu­la­ryň adyn­dan Ga­raş­syz we Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zyň hal­ka­ra ab­ra­ýy­ny mun­dan beý­läk-de art­dyr­mak bo­ýun­ça bi­ti­ren hyz­mat­la­ry hem-de ägirt uly iş­le­ri üçin hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowa ikin­ji ge­zek Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny di­ýen be­lent ady dak­mak ha­kyn­da­ky tek­li­bi be­ýan et­diler. Çy­kyş ede­nleriň nyg­taý­şy ýa­ly,...

Türkmenistan durmuş-ykdysady görkezijileri boýunça girdeji derejesi ýokary bolan ýurtlary häsiýetlendirýän umumy kabul edilen sepgitden geçdi — Gurbanguly Berdimuhamedow

Ila­tyň jan ba­şy­na düş­ýän je­mi içer­ki önü­miň or­ta­ça möç­be­ri­ni göz öňün­de tu­ta­nyň­da, Türk­me­nis­tan in­di dur­muş-yk­dy­sa­dy gör­ke­zi­ji­le­ri bo­ýun­ça gir­de­ji de­re­je­si ýo­ka­ry bo­lan ýurt­la­ry hä­si­ýet­len­dir­ýän umu­my ka­bul edi­len sep­git­den geç­di. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşulular maslahatynda eden çykyşynda belledi. Çykyşynyň dowamynda döwlet Baştutany ýakyn geljek...

2014