Habarlaryň arhiwi (2017-10-17)

Türkmenistanyň paýtagtynda ilkinji golf-klub açyldy, ikinjisi «Awazada» gurlar

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda ýurtda ilkinji golf-klub açyldy. Dabaranyň barşynda döwlet Baştutany top boýunça ilkinji urgyny edip, Aşgabadyň golf toplumynyň işlemäge başlandygyny alamatlandyrdy. Döwlet Baştutanynyň dabarada belleýşi ýaly, heniz gadymy döwürlerde, türkmenleriň arasynda golfa meňzeş çilik oýnunyň oýnalandygyny belledi. Bu oýun adamda çakganlygy, ünslüligi, başarjaňlygy we sagdynlygy terbiýeleýär we kuwwat berýär. Golf-klubynyň gurluşyk işleri «Myradym» hususy...

16-njy oktýabrda OPEC-iň nebit sebedi 1,1 göterim gymmatlady

16-njy oktýabrda OPEC-iň nebit sebediniň bahasy barrel üçin 55,74 dollara barabar boldy. Bu görkeziji geçen anna günündäkiden 0,62 dollar köpdür, diýip Trend sişenbe güni gurama salgylanyp habar berýär. Nebitiň dünýä boýunça bahalary sişenbe güni Yrakda gapma-garşylyklaryň barha ýitileşmegi netijesinde maýadarlaryň arasynda dowam edýän närahatlygyň çäklerinde ýokarlanýar. Sişenbe güni 15:37 wagta çenli ýagdaýda Brent kysymly nebitiň dekabrdaky fýuçersleriniň...

ÝHHG-niň bilermenleri ofşor zolaklarynyň üsti bilen jenaýatçylyk ýoly bilen alnan girdejileriň kanunylaşdyrmagyna garşy göreş boýunça tejribelerini paýlaşdylar

Türkmenistanyň maliýe, hukuk goraýjy we gözegçilik  edaralarynyň, şeýle hem täjirçilik banklarynyň we beýleki degişli edaralarynyň wekilleri Aşgabatda ÝHHG-niň gurnan ofşor zolaklarynyň üsti bilen jenaýatçylyk ýoly bilen alnan girdejileriň kanunylaşdyrmagyna garşy hereket etmek çygrynda öňdebaryjy tejribelerini alyşmak boýunça seminaryna gatnaşdylar. Bu barada ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň saýty habar berýär. Seminaryň çäklerinde dürli zolaklarda resmileşdirilen we aýratyn salgyt düzgüni...

2014