Täzelikler

Türkmenistanda Nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärleriniň güni bellenip geçildi

Şu gün Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda dabaraly maslahat geçirildi. onuň dowamynda Nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärleriniň güni mynasybetli önümçiligiň öňdebaryjylaryna sowgatlar gowşuryldy. Dabaranyň çäklerinde baýramçylyk maslahaty hem geçirildi. Onda toplumyň işgärleri çykyş etdiler. Dabaraly çärä ýurduň ähli künjeginden nebitgaz toplumynyň hünärmenleri gelipdir. Belli nebitçiler, gazçylar, geologlar we toplumyň beýleki işgärleri baýramçylyk dabarasynyň baş gahrymanyna...

ABŞ Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýär – Erik Stýuart

ABŞ-nyň işewür toparlary ykdysady ösüşiň okgunly depginlerini görkezýän Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýokary gyzyklanma bildirýärler. Bu barada Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen söhbetdeşlikde beýan etdi. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli gyzyklanýan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary alyp barmaga hemişe açykdygyny aýdyp, ýurdumyzda eýýäm birnäçe ýyl bäri...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz senagaty we geologiýa işgärlerini olaryň hünär baýramçylygy bilen gutlady

Türkmenistan tebigy baýlyklaryň ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen, dünýäde iri energiýa serişdelerini öndüriji döwlet hökmünde ykrar edildi. Biz tebigy baýlyklarymyzy halkymyzyň abadan durmuşyny has-da ýokarlandyrmak bilen birlikde, bütin adamzadyň ýagty geljegine gönükdirýäris. Nebitgaz toplumynda amala aşyrylýan işler, durmuşa geçirilýän iri taslamalar, göz öňünde tutulýan maksatnamalar oňa aýdyfi şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň başlangyçlary bilen amala aşyrylan we...

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly žurnalyň nobatdaky sany neşir edildi

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sany — 2017-nji ýylda dördünji sany çapdan çykdy. Neşiriň täze sanynyň ilkinji sahypalary Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Türkmenistana resmi saparyna, Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatyna we Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana döwlet saparyna bagyşlandy. RF-iň Prezidentiniň Türkmenistana sapary baradaky makalada iki ýurduň Liderleriniň arasyndaky geçirilen gepleşikler barada beýan...

«Hyundai Engineering Co., Ltd» kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýär

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň «Hyundai Engineering Co., Ltd» kompaniýasynyň ýolbaşçysy we baş ýerine ýetiriji direktory Sung Sang-Roky kabul etdi. Döwlet Baştutany Koreýa Respublikasynyň işewür toparlary bilen köp ýyllyk gatnaşyklaryň netijeli häsiýetini hem-de anyk netijelere gönükdirilendigini kanagatlanma bilen nygtap, işewür hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Söhbetdeşligiň barşynda innowasiýalaryň ornaşdyrylmagynyň, tebigy serişdeleri senagat taýdan gaýtadan işlemek...

Owganystanda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Owganystan Yslam Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gepleşikleriň dowamynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň meseleleri, taslamalary durmuşa geçirmek, şol sanda —Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Hususan-da, bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

Bitaraplyk parahatçylygyň we howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň hem-de dostlukly hyzmatdaşlygyň aýdyň ýoludyr — Gurbanguly Berdimuhamedow

12-nji dekabrda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň halky dünýä bileleşigi bilen bilelikde ilkinji gezek Halkara Bitaraplyk gününi giňden belläp geçdi. Ýurduň paýtagtynda we welaýatlarda bu şanly waka mynasybetli köpçülikleýin çäreler ýaýbaňlandyryldy. Asylly däbe görä, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Bitaraplyk binasyna gül goýdy. — 2017-nji ýylda biziň başlangyjymyz boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýörite Rezolýusiýasy esasynda 12-nji dekabr Halkara...

TOPH taslamasy ýakyn wagtda Owganystanda amala aşyrylyp başlanar — TOLO news

Geljek üç aýyň içinde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini durmuşa geçirmek boýunça işler Owganystanyň çäklerinde başlanar, diýip ýekşenbe güni TOLO news owgan täzelikler agentligi Owganystanyň şahtalar we nebit ministrliginiň (Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) maglumatlaryna salgylanyp habar berdi. — Ykdysady hyzmatdaşlygyň we Owganystanyň sebitiň beýleki döwletler bilen gatnaşyklarynyň ösýändigini nazara...

OPEC+ 2018-nji ýylyň iýunynda ylalaşykdan çykmak mümkinçiligine seredip biler

Russiýa we OPEC-e agza birnäçe döwletler nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygyň hereket etmegini mümkin boldugyça tiz wagtda, mümkin, geljek ýylyň tomsunda tamamlamak isleýärler. Bu pikiri Nebiti eksport ediji arap döwletleriniň guramasynyň sammitinde Kuweýtiň nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Isam al-Marzuk beýan etdi. Onuň aýtmagyna görä, ylalaşykdan çykmagyň ýollary eger-de bu döwre çenli bazarda deňagramlylygyň gazanylmagynyň alamatlary...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň şu ýylyň 11 aýynda ösüşiniň netijelerine seredilip geçildi

8-nji dekabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylyň on bir aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň geçiren işleriniň jemlerine garaldy, Prezident maksatnamalarynyň we beýleki milli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine baha berildi. Döwlet Baştutany mejlisi açmak bilen, Halkara Bitaraplyk gününiň öň ýanynda 1690 adamy Türkmenistanyň...

Nebitiň bahalary pese düşýär: Brent - $63,14, WTI - $57,14

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda irden «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,4 göterim aşaklap, 63,14 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,4 göterim arzanlap, 57,14 amerikan dollaryna barabar boldy, diýip rus Nebitgaz agentligi belleýär. 8-nji dekabrda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,9 göterim ýokarlanyp, 63,40 amerikan...

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 158-si hasaba alyndy.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 158-si hasaba alyndy.  Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň we Latwiýanyň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiasiýa kerosinini, awtomobil benzinini, suwuklandyrylan gaz we az kükürtli ýakylýan mazudy, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda çykarylan awtomobil benzinini we suwuklandyrylan gaz...

ÝET-niň 2017-nji ýylyň 11 aýynyň jemleri jemlenildi

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Maksat Babaýewiň ýolbaşçylygynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda 2017-nji ýylyň geçen 11 aýynda edilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝPJ-niň we pudak ylmy institutynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri ýerine ýetirilen işler...

Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýanyň taslamasy turba geçirijileri gurmak meselelerini öz içine alýar

Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýanyň taslamasy Transhazar turba geçirijilerini gurmak meselelerini hem öz içine alýar. Bu barada Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň orunbasary Halaf Halafow habar berdi, diýip Trend belleýär. Onuň aýtmagyna görä, Transhazar turba geçirijilerini gurmak meselesi bu turba geçirijileriniň geçiriljek döwletleri bilen ylalaşylar. Ýatlap geçsek, 5-nji dekabrda Moskwada Hazarýaka döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy...

Gazagystan Azerbaýjanyň üsti bilen gazy eksport etmek üçin TGS zawodyny gurmagy meýilleşdirýär

Gazagystan gazy Azerbaýjanyň üsti bilen beýleki ýurtlara eksport etmek maksady bilen tebigy gazy suwuklandyryjy (TGS) zawody gurmak mümkinçiligine garaýar. Bu barada ýurduň energetika ministri Kanat Bozumbaýew Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça azerbaýjan-gazak ikitaraplaýyn hökümetara toparyň mejlisiniň netijeleri boýunça brifingde habar berdi. «Gazagystanda tebigy gazyň çykarylyşy ýylyň-ýylyna artýar. Şu ýyl 50 mlrd kub metrden gowrak gaz çykaryldy. Gazyň Hazaryň...

2014