Täzelikler

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady

Sizi “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilen ýylynyň ajaýyp günlerinde giňden bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! – diýlip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlagynda aýdylýar. Parahatçylyk, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, ynsanperwerlik we döredijilik gymmatlyklaryny özünde jemleýän, adamzadyň ruhy-medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde ykrar edilen bu halkara bahar baýramynyň şanyna...

Eýranyň nebit ministri Aşgabatda energetika hyzmatdaşlygynyň geljegini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Nebit ministri Bižan Namdar Zanganenyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk boldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Duşuşygyň barşynda taraplar bir-birini ýetip gelýän Halkara Nowruz baýramy bilen mähirli gutladylar. Hyzmatdaşlygyň syýasy-diplomatik ugry barada aýdylanda taraplar ýokary derejedäki saparlaryň ornuny bellediler. Şu jähtden...

Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putini Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti wezipesine täzeden saýlanmagy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Wladimir Putini Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi we bu wezipä gaýtadan saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Türkmen Lider hatynda Russiýanyň halkynyň saýlawy Wladimir Putiniň ýurtda syýasy we durmuş durnuklylygyny, ykdysady ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen ýoluna ýokary ynamynyň we goldawynyň şaýady...

Si Szinpiniň ýolbaşçylygynda Hytaý uly üstünlikler gazanar – Türkmenistanyň Prezidenti

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Si Szinpini Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy wezipesine täzeden saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady. “Türkmenistan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygymyzy, däp bolşy ýaly, deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we özara bähbitleri goramak ýörelgeleri esasynda mundan beýläk-de ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Siziň parasatly we öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Hytaýyň...

TOPH taslamasy sebitiň ykdysady taýdan ösmegi üçin möhüm itergi berer — Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçisi

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň taslamasy sebitiň ykdysady taýdan ösmegi üçin möhüm itergi berer — diýip Türkmenistanuň Malaýziýadaky ilçisi Ýazguly Mämmedow malaysiandigeste beren interwýusynda belledi. Onuň bellemegine görä, 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Türkmenistanda gurluşygy badalga alan bu taslama diňe bir müňlerçe iş orunlaryny döretmek bilen çäklenmän, eýsem sebitiň ýurtlaryny elektrik energiýasy...

Nebitiň bahalary pese düşýär: «Brent» - $65,84, «WTI» - $62,02

2018-nji ýylyň 19-njy martynda Moskwa wagty bilen 7:052-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,56 göterim aşaklap, 65,84 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,5 göterim pese düşüp, 62,02 amerikan dollaryna barabar boldy. 16-njy martda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,7 göterim ýokarlanyp, 66,21 amerikan dollaryna,...

Türkmenistan alternatiw we «nusgawy» energetikada ägirt uly mümkinçiliklere eýedir — AÖB

Türkmenistanyň alternatiw energetikany ösdürmekde ägirt uly mümkinçilikler bar. Bu barada geçen hepdede Aşgabatda geçirilen «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk» (MASYH) maksatnamasynyň energetika ugry boýunça utgaşdyryjy komitetiniň 27-nji mejlisiniň işine gatnaşan Aziýa ösüş bankynyň energetika boýunça departamentiniň uly hünärmeni Soheil Hasni aýtdy, diýip ORIENT habarlar agentligi getirýär. — Bu ýerde eksport üçin elektrik energiýasyny öndürýän iň amatly...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 104-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Täjigistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, suwuklandyrylan gazy, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, tehniki kerosini, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini we...

Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt we BAE saparlarynyň netijelerine ýokary baha berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 13-15-nji martda Kuweýt Döwletine we BAE amala aşyrylan resmi saparlarynyň netijeliligi barada belledi. Bu barada döwlet Baştutany Abu-Dabiden gaýdyp gelen güni penşenbede geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde aýtdy. Döwlet Baştutany Kuweýt Döwletine amala aşyrylan saparyň netijeleri barada aýdyp, onuň Türkmenistan bilen Kuweýt Döwletiniň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýyl ýazgysynda taryhy ähmiýetli sapar bolandygyny...

«Türkmengaz» DK we «Mubadala Petroleum» emirlikler kompaniýasy hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär

Penşenbe güni 15-nji martda Abu-Dabide Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, BAE-niň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Muhammed Bin Zaýed Al Nahaýýanyň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesi bilen birlikde «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň «Mubadala Petroleum» kompaniýasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem  gol çekildi. ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, «Türkmengaz» döwlet...

Owganystan TOPH gurluşygynyň goragy üçin howpsuzlyk çärelerini geçirýär

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň howpsuzlygy Owganystanyň Içeri işler ministrliginiň ileri tutýan wezipeleriniň hatarynda durýar. Geljekki turba geçirijiniň goragy üçin müňlerçe howpsuzlyk güýçleri herekete getirildi. Bu barada içeri işler edarasynyň resmi wekili Nusrat Rahimä salgylanyp TOLO News owgan habarlar agentligi belleýär. Ýatlap geçsek, ýakynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi Owganystana ýardam etmek boýunça missiýasynyň...

Abu-Dabide türkmen-emirlikler gepleşikleriniň netijeleri boýunça resminamalaryň giň toplumyna gol çekildi

Şu gün Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, BAE-niň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Muhammed Bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy Türkmenistanyň Prezidentiniň şu saparyna ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak babatda möhüm ähmiýet berilýändigini nygtady. Bellenilişi...

Sekiz we ondan köp perzendi dünýä indirip, terbiýeläp ýetişdiren enelere «Ene mähri» diýen hormatly ady dakyldy

Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen sekiz hem ondan-da köp perzendi dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren enelere «Ene mähri» hormatly ady dakyldy. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda mynasyp zähmet çekýän köp sanly gahryman eneleriň arasynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň zähmetkeşleri hem bar. Şeýle gahryman-eneleriň biri Amangül Annaberdiýewa. Hormatly ene ýurduň ýangyç-energetika toplumynyň «Nebitgazhyzmat»...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary başlandy

Çarşenbede günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýtde gepleşikleri tamamlap, resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine geldi. Şol gün hem döwlet Baştutany BAE-niň ýolbaşçylar düzümi bilen duşuşyklary geçirdi, diýip Türkmensitanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Hususan-da, Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň Wise-prezidenti we Premýer-ministri, Dubaý Emirliginiň häkimi Şeýh Muhammed Bin Raşid Al-Maktum bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda birek-birege...

Türkmenistanyň Prezidenti we Kuweýtiň DIM-niň ýolbaşçysy maýa goýum, söwda-ykdysady, energetika ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar

Resmi sapar bilen Kuweýtde bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, daşary işler ministri, Arap Ykdysady ösüşi boýunça Kuweýt Gaznasynyň dolandyryjylar Geňeşiniň başlygy Şeýh Sabah Haled Al-Hamad Al-Sabah bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi belleýär. Türkmen Lideri Türkmenistanyň we Kuweýtiň ikitaraplaýyn esasda, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara düzümleriň...

2014